??????????

 

????????? ??????????: ?????????????? & ??????

   
?????????????????????????????×?????????????????????? ????????? ?????
??? PROFILE?????????????? ?????????PROJECTS????????????????????

 

 

 
 

?? ???áó???é?: ??é???óéêü ???é?????í: ???????éó??ì?ò êáé ??è?ó? ??? ?áí??éó??ì??? ?è?í?í?, ?é???áí?í?é ó?é?? ó?ìéíá?éáê?í ìáè?ì??ùí ?éá ??í áí?éì????éó? ??? bullying, ?é??ê?éáò 41 ù??í. ?íá??? 15 ?á??? 2015. ?éá ???éóóü????ò ??????????ò 210-3607607 (êáè?ì??éí? 10:00-14:00) êáé 210-3689228 (ê. ?áê?????)

?á????ó?? ??í á???ó? ???!

 

 


 

?éóá?ù??

??. ?á??á ???í?, ?áè?????éá ?áí??éó??ì??? ?è?í?í - ?é??è?í??éá ???áó??????.

"?ê??ì?ó? ìáò ??íáé ü?é ?? ???áó???é? á??ü á??????? ìéá ????? ??óéáó?éê? ?á??ì?áó? ó??í ??éó??ì?íéê? ê?éíü???á ??? ???á?éê?? ÷????, êáè?ò êáé ì?á êáéí??üì? ????í??éê? á?ü??é?á á?é?????ó?ò ??? ?íùóéáê?? ???é?÷?ì?í?? ??ò ?é?????áò-??óé?????áò êáé ?ùí ??éó??ì?í ??? ???é?????í??ò ó??í ???????? ??ì?á ?ùí ??éó??ì?í ??ò ??ù??ò êáé ?é? á??ü áíáì?í??áé íá ??÷?é ?????áò á????÷?ò á?ü ?? ó?í??? ü÷é ìüí?í ??? ??éó??ì?íéê?? êüóì??, á??? êáé ??ò ê?éíùí?áò."

 

 ???ó????

"?? ???áó???é? ó??÷???é ó?? íá  ?????????ó?é ó??ê?ê?éì?í?ò ?ê?áé????éê?ò êáé ????í??éê?ò áí??ê?ò ó? áí?éê??ì?íá, ?á ê?é???éá ??é????ò ?ùí ????ùí ó?í?????í?áé ó?á ???ò: ??íáé í??é ??éó??ì?íéê?? ??ì??ò, ???ìì???ò ? êáèü??? áí?????ì?í?é - è??á???üì?í?é ó??í ????íéêü ÷??? êáé ???ó?????í áê?é??ò ??í ?áóéê? á?á???ó? ??ò ??éíùí?áò ??ò ?í?ó?ò, ?éá ?é??éó??ì?íéê? ???ó???éó? ??ò ????íáò, á??? êáé ???ó???? ó??í ê?éíùíéê? áí?????? ó?? ó?í??ü ??ò, ì? ???íá ?? áíè???éí? ê????áé? êáé ?éò áíè???éí?ò ????ò."

 

 

***

Please, mail to: benl@primedu.uoa.gr

 
PRIVACY STATEMENTGLOSSARYSITE MAPFEEDBACK

 

?á?á??í?? 13? - 106 80 - ?è?íá ???.: 210-3688061-2

fax:  210-3688070

benl@primedu.uoa.gr

 

WWW BENL

+ ??éóê???éò á?ü 01/09/2004

Free Web Counter

Webmaster:kechagias@primedu.uoa.gr

与狼共TXT,孽TXT下载,孽债txt
homeaboutnewsPartnerscontact
穿越之嫡女天下微盘嫡女改嫁妈妈网嫡女侧妃要翻墙 的遇袭穿越法医嫡女傲凰蛇蝎嫡女免费读
重生之之高门嫡女txt神医嫡女995嫡女重生攻略免费阅读 百度云嫡女惊华诸葛皓月无弹窗嫡女仠作
111111